Regulamin

WSTĘP

POMNI SWOICH DOŚWIADCZEŃ W CELU USPRAWNIENIA DZIAŁANIA NASZEGO PLUTONU, JAKO ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCEJ LUDZI O WSPÓLNEJ PASJI, Z NASTAWIENIEM PRZEDE WSZYSTKIM NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU BUDOWANIE I PODTRZYMYWANIE POZYTYWNEJ ATMOSFERY POMIĘDZY CZŁONKAMI PLUTONU, CHCĄCY ROZWIJAĆ NIE TYLKO NASZE RELACJE, UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI ALE I DZIAŁANIA PLUTONU, USTANAWIAMY CO NASTĘPUJE:

 

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE

Art. 1. WSZYSCY CZŁONKOWIE W PLUTONIE SĄ RÓWNI.
Art. 2. GŁOS KAŻDEGO CZŁONKA PLUTONU W ANKIETACH I GŁOSOWANIACH JEST RÓWNY.
Art. 3. KAŻDY MA PRAWO ZGŁASZAĆ ZMIANY I NOWOŚCI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLUTONU.
Art. 4. KAŻDY CZŁONEK PLUTONU MA PRAWO ZGŁASZANIA POMYSŁU INICJATYW, PRZEDSIĘWZIĘĆ I PODOBNYCH, W KTÓRYCH MÓGŁBY UCZESTNICZYĆ NASZ PLUTON.
Art. 5. CZŁONKOWIE PLUTONU MOGĄ PEŁNIĆ OKREŚLONE FUNKCJE, KTÓRE WYMIENIONE ZOSTANĄ W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI

Art. 6. 1. UCZESTNICTWO W ŻYCIU PLUTONU JEST OBOWIĄZKOWE
Art. 6. 2. ZA UCZESTNICTWO UZNAJE SIĘ AKTYWNOŚĆ NA SERWERZE GRY/ SERWERZE KLANOWYM/FORUM/TEAMSPEAK (MIN RAZ W TYGODNIU).
Art. 7. KAŻDY CZŁONEK PLUTONU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZACHOWANIA SAVOIR-VIVRE NA WYSOKIM POZIOMIE. NIEDOPUSZCZALNE JEST ŁAMANIE ZASAD GRY FAIR-PLAY ORAZ OGÓNYCH ZASAD PANUJĄCYCH NA DANYCH SERWERACH.
Art. 8. KAŻDEGO CZŁONKA PLUTONU OBOWIĄZUJE SKŁADKA NA UTRZYMANIE SERWERÓW ITP, DANE DO WPŁAT ZNAJDUJĄ SIĘ NA FORUM.
Art. 9. CZŁONEK PLUTONU POWINIEN UTRZYMYWAĆ BALANS NA SERWERZE - W PRZYPADKACH ZNACZĄCEJ PRZEWAGI JEDNEJ Z DRUŻYN POWINIEN PRZEJŚĆ DO DRUŻYNY SŁABSZEJ.
Art. 10. 1. DŁUŻSZE NIEOBECNOŚCI ZGŁASZAMY W ODPOWIEDNIM TEMACIE NA FORUM, NIEZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI BĘDZIE KARANE.
Art. 10. 2. NIEOBECNOŚĆ MOŻE BYĆ USPRAWIEDLIWIONA NA MIESIĄC, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 3 MIESIĘCY.
Art. 10. 3. DŁUŻSZE USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI BĘDZIE ROZPATRYWANE PRZEZ ZESPÓŁ ADMINISTRATORÓW.

ROZDZIAŁ III. AKTYWNOŚĆ

Art. 11. 1. CZŁONEK PLUTONU POWINIEN WYKAZYWAĆ AKTYWNOŚĆ W RAMACH PLUTONU PRZYNAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU.
Art. 11. 2. ZA AKTYWNOŚĆ CZŁONKA ROZUMIE SIĘ:
1. ZAZNACZENIE SWOJEJ OBECNOŚCI PRZEZ POJAWIENIE SIĘ NA SERWERZE PLUTONU (MIN 30 MINUT).
2. POJAWIENIE SIĘ NA FORUM I SERWERZE TEAMSPEAK MINIMUM RAZ NA TYDZIEŃ
3. BRAK AKTYWNOŚCI CZŁONKA PLUTONU W CZASIE OKREŚLONYM W ART. 2 SKUTKUJE:
a) MAILOWYM UPOMNIENIEM CZŁONKA PLUTONU (WIADOMOŚĆ DYSCYPLINUJĄCA).
b) PO TYGODNIU OD WYSŁANIA WIADOMOŚCI, W RAZIE BRAKU ODZEWU, CZY ZMIANY POSTĘPOWANIA, OSTRZEŻENIEM.
c) DALSZA NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE OCENIANA PRZEZ ADMINISTRACJĘ
Art. 12. 1. NA WYBÓR PIERWSZEGO SKŁADU DO ROZGRYWKI SPARINGOWEJ RZUTUJĄ UMIEJĘNOŚCI CZŁONKA PLUTONU, SZLIFOWANE, SPRAWDZANE I TESTOWANE W CZASIE WEWNĘTRZNYCH TRENINGÓW.
Art. 12. 2. SKŁAD NA SPARING WYBIERAJĄ ADMINISTRATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ TRENINGÓW.

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLUTONEM

Art. 13. ORGANEM DECYZYJNYM W PLUTONIE JEST ZESPÓŁ ADMINISTRATORÓW .
Art. 13. 1. KAŻDY ADMINISTRATOR MA RÓWNY GŁOS.
Art. 13. 2. ADMINISTRATORZY PODEJMUJĄ DECYZJE Z UWZGLĘNIENIEM STANOWISKA CZŁONKÓW PLUTONU.
Art. 13. 3. ADMINISTRATORZY STANOWIĄ ORGAN ARBITRAŻOWY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SPORU MIĘDZY CZŁONKAMI PLUTONU.
Art. 14. 1. PROPOZYCJE ZMIAN I WPROWADZANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ MOŻE RZUCAĆ KAŻDY CZŁONEK PLUTONU.
Art. 14. 2. PROPOZYCJA MUSI POSIADAĆ POPARCIE CO NAJMNIEJ 2/3.
Art. 14. 3. PO OSIĄGNIĘCIU TEJ WIĘKSZOŚCI ADMINISTRACJA MA OBOWIĄZEK OSIĄGNIĘCIA WSPÓLNEGO STANOWISKA Z PROPONUJĄCYMI.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI DOŁĄCZENIA DO PLUTONU

Art. 15. 1. WNIOSEK O DOŁĄCZENIE DO PLUTONU NALEŻY SKŁADAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE PLUTONU VETO.
Art. 15. 2. KANDYDAT POWINIEN MIEĆ UKOŃCZONE 18+ LAT (Z PEWNYMI WYJĄTKAMI DLA MŁODSZYCH, OGARNIĘTYCH GRACZY).
Art. 15. 3. KANDYDAT MUSI NIEZAPRZECZALNIE I NIEPODWAŻALNIE GRAĆ FAIR-PLAY.
Art. 15. 4. PO PRZYJŚCIU WNIOSKU KANDYDAT ZOSTAJE PRZYJĘTY DO PLUTONU NA OKRES REKRUTACYJNY KTÓRY TRWA OKOŁO DWÓCH TYGODNI.
Art. 15. 5. PODCZAS OKRESU REKRUTACYJNEGO KANDYDAT MUSI WYKAZAĆ PONADPRZECIĘTNĄ AKTYWNOŚĆ ZARÓWNO NA SERWERZE KLANOWYM JAK I KLANOWYM TS W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z INNYMI PLUTONOWICZAMI ORAZ ZASADAMI.
Art. 15. 6. POD KONIEC OKRESU REKRUTACYJNEGO POPRZEZ WIĘKSZOŚCIOWE GŁOSY CZŁONKÓW - KANDYDAT STAJE SIĘ PEŁNOPRAWNYM CZŁONKIEM PLUTONU.

ROZDZIAŁ VI. KODEKS KARNY

Art. 16. WYKRYCIE OSZUSTWA U GRACZA BĘDZIE SKUTKOWAŁO NATYCHMIASTOWYM I BEZAPELACYJNYM WYDALENIEM GRACZA Z PLUTONU.
Art. 17. CZŁONEK PLUTONU, KTÓRY NOTORYCZNIE NIE STOSUJE SIE DO ZASAD DOBREGO ZACHOWANIA I OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM KULTURY OSOBISTEJ MOŻE ZOSTAĆ UKARANY OSTRZEŻENIEM ALBO WYDALENIEM Z PLUTONU.
Art. 18. 1. ZAKAZANE JEST WSZELKIE DZIAŁANIE NA SZKODĘ PLUTONU I JEGO DOBREGO IMIENIA. W RAZIE NOTORYCZNEGO ŁAMANIA ZAKAZU, ŁAMIĄCY MOŻE OTRZYMAĆ OSTRZEŻENIE ALBO ZOSTAĆ WYDALONY Z PLUTONU.
Art. 18. 2. ZA DZIAŁANIE NA SZKODĘ PLUTONU ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: UŻYWANIE CHEATÓW, SPAM NA CHACIE GRY, INTENCJONALNY TEAMKILLING, FLEJM NA FORACH DYSKUSYJNYCH, WULGARNE ORAZ CHAMSKIE ODNOSZENIE SIĘ DO INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.
Art. 18. 3. OSOBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA ROZSTRZYGANIE KONFLIKTÓW/OCENIANIE PRZYPADKÓW ŁAMANIA REGULAMINU LUB DZIAŁAŃ SZKODLIWYCH DLA PLUTONU JAKO MARKI ORAZ SPOŁECZNOŚCI JEST ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY.
Art. 19. WSZELKIE WYPOWIEDZI NAWOŁUJĄCE DO FASZYZMU, NAZIZMU, KOMUNIZMU ORAZ INNYCH, KONTROWERSYJNYCH I OGÓLNIE PRZYJĘTYCH ZA WYSOCE NIEWŁAŚCIWE IDEOLOGII BĘDZIE SKUTKOWAĆ OSTRZEŻENIEM ALBO WYRZUCENIEM Z PLUTONU.
Art. 20. PRZENOSZENIE KONFLIKTÓW OSOBISTYCH NA SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PLUTONU, NAGMINNE ATAKI AD PERSONAM, NAGMINNE OBRAŻANIE, WYŚMIEWANIE BĄDŹ PRZEKRĘCANIE CUDZYCH WYPOWIEDZI W CELU OŚMIESZENIA AUTORA CZYNIONE JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JEŚLI SPRAWA ZOSTANIE ZGŁOSZONA PRZEZ POKRZYWDZONEGO DO ADMINISTRACJI, PROWODYR SYTUACJI MOŻE ZOSTAĆ UKARANY OSTRZEŻENIEM ALBO WYDALENIEM Z PLUTONU.
Art. 21. W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PLUTONOWEGO, GRACZ ZOSTAJE WYDALONY Z PLUTONU PO WCZEŚNIEJSZYM UPOMNIENIU I BRAKU ZMIANY POSTAWY.

ROZDZIAŁ VII. KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH

Art.22. 1. ZA ZGŁOSZENIE SIĘ I NIEODWOŁANIE SWOJEJ OBECNOŚCI NA TRENINGU NA CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGU GROZI KARA UNIEMOŻLIWIENIA UCZESTNICTWA W KOLEJNYM TRENINGU I SŁOWNE UPOMNIENIE.
1. W PRZYPADKU, GDY PROCEDER TEN SIĘ POWTARZA NAGMINNIE, CZŁONEK PLUTONU TRACI MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W TRENINGU PRZEZ NAJBLIŻSZE DWA MIESIĄCE OD DECYZJI ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ BRAK MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W SPARINGACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH W TYM OKRESIE. DODATKOWO ZA KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ OTRZYMUJE OSTRZEŻENIA.
2. JEŻELI, POMIMO UPOMNIEŃ I OSTRZEŻEŃ ZE STRONY ADMINISTRACJI, CZŁONEK PLUTONU NIE ZAPRZESTANIE PODOBNEGO DZIAŁANIA, WÓWCZAS MOŻE TO SKUTKOWAĆ ZAKAZEM WSTĘPU NA TRENINGI I INNE PLUTONOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO ODWOŁANIA ALBO WYDALENIEM Z PLUTONU.
Art.22. 2. JEŻELI CZŁONEK PLUTONU ZGŁOSI SIĘ NA SPARING I NA DWIE GODZINY NIE ZGŁOSIŁ SWOJEJ NIEOBECNOŚCI, GROZI MU KARA ZAKAZU UCZESTNICTWA W DWÓCH NASTĘPNYCH SPARINGACH I OSTRZEŻENIE.
1. JEŻELI PROCEDER TEN SIĘ POWTARZA NAGMINNIE, CZŁONEK PLUTONU OTRZYMUJE KOLEJNE OSTRZEŻENIA, W KONSEKWENCJI ZAKAZ UCZESTNICTWA W SPARINGACH I INNYCH MIĘDZYKLANOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PLUTON ALBO WYDALENIE Z PLUTONU.
Art.22. 3. PRZEPISÓW ART. 22 PKT. 1 UST. 1 i 2 NIE STOSUJE SIĘ GDY NIEOBECNOŚĆ WYNIKA ZE ZDARZENIA LOSOWEGO:
1. TECHNICZNIE UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO POŁĄCZENIE SIĘ NA TRENING LUB SPARING (BRAK PRĄDU, PROBLEMY Z ŁĄCZEM INTERNETOWYM);
2. ZDARZENIE WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA CZŁONKA W JEGO OTOCZENIU (ZAGROŻENIE ZDROWIA, ŻYCIA, ITP.).
Art.22. 4. NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKA PLUTONU PRZEZ DWA I DALEJ TRZY TYGODNIE SKUTKUJE UDZIELENIEM KOLEJNYCH OSTRZEŻEŃ.
Art. 22. 5. DŁUŻSZA NIEUSPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKA PLUTONU (PONAD TRZY TYGODNIE), BEZ ODZEWU I INFORMACJI NA TEMAT PRZYCZYN SWOJEJ NIEOBECNOŚCI, SKUTKUJE WYDALENIEM Z PLUTONU.
Art. 22. 6. UPOMNIENIE MA CHARAKTER DYSCYPLINUJĄCY, KTÓRY NIE NIESIE DALSZYCH IMPLIKACJI.
Art. 22. 7. OSTRZEŻENIA DZIELĄ SIĘ NA TRZY KATEGORIE:
1. OSTRZEŻENIE - CZŁONEK PLUTONU NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ DO ODWOŁANIA W SPARINGACH I MECZACH, W KTÓYCH PLUTON BIERZE UDZIAŁ;
2. DWA OSTRZEŻENIA - CZŁONEK PLUTONU DO ODWOŁANIA NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ WE WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, W TYM TRENINGACH, W JAKICH PLUTON BIERZE UDZIAŁ;
3. TRZY OSTRZEŻENIA - WYDALENIE Z PLUTONU.
Art. 22. 8. KAŻDY STOPIEŃ OSTRZEŻENIA TRWA DWA MIESIĄCE OD WPROWADZENIA OSTATNIEGO NADANEGO. Z MINIĘCIEM TEGO TERMINU STOPIEŃ OSTRZEŻENIA ZMNIEJSZA SIĘ O JEDEN.

ROZDZIAŁ VIII. FINANSE PLUTONU

Art. 23. 1. PLUTON JEST FINANSOWANY POPRZEZ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ DAROWIZNY OD SYMPATYKÓW I SPONSORÓW.
Art. 23. 2. SKŁADKA WYNOSI 10 (DZIESIĘĆ) ZŁOTYCH NA MIESIĄC
Art. 23. 3. FINANSE PRZEZNACZANE SIĘ NA OPŁATY SERWERÓW GRY, TS I FORUM/STRONY WWW.
Art. 23. 4. FINANSE MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ PRZEZNACZANE NA INNE OPŁATY, ZWIĄZANE Z PRZEDSIĘWZIĘCIAMI PLUTONU, W KTÓRYCH MA PRAWO BRAĆ UDZIAŁ KAŻDY CZŁONEK PLUTONU.
Art. 24. 1. SKŁADKA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA DO DNIA OSTATNIEGO MIESIĄCA. W PRZYPADKU NIE OPŁACENIA SKŁADKI W JEDNYM MIESIĄCU MUSI BYĆ ONA UREGULOWANA W KOLEJNYM WRAZ Z OPŁATĄ ZA MIESIĄC BIEŻĄCY.
Art. 24. 2. W PRZYPADKU, GDY PO MINIĘCIU DWÓCH MIESIĘCY OPŁATA TA JEST NIEUREGULOWANA, DANA OSOBA ZOSTAJE USUNIĘTA Z PLUTONU.
Art. 25. 1. WSZELKIE WPŁATY WPROWADZANE SĄ NA JEDNO KONTO, ZARZĄDZANE PRZEZ SKARBNIKA PLUTONU.
Art. 25. 2. DANE DO PRZELEWU ZAWARTE SĄ NA FORUM PLUTONU.
Art. 25. 3. CO MIESIĄC, WRAZ Z ROZKAZEM, PUBLIKOWANE SĄ DANE DOTYCZĄCE:
1. PRZYCHODÓW PLUTONU
2. WYDATKÓW PLUTONU
3. STANU KONTA PLUTONU PO UWZGLĘDNIENIU BIEŻĄCYCH WYDATKÓW.

ROZDZIAŁ IX. CHMURA PLUTONU VETO

Art. 26. 1. CZŁONKOWIE PLUTONU VETO OTRZYMUJĄ DOSTĘP DO KLANOWEJ CHMURY.
Art. 26. 2. UDZIELANIE DOSTĘPU I DANYCH LOGOWANIA DO KLANOWEJ CHMURY OSOBOM POSTRONNYM JEST ZAKAZANE I BĘDZIE SUROWO KARANE.
Art. 27. PLIKI WRZUCONE DO CHMURY KLANOWEJ PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ PLUTONU VETO.

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28. NINIEJSZY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE WRAZ Z OGŁOSZENIEM I OBOWIĄZUJE KAŻDEGO CZŁONKA PLUTONU VETO.
Art. 29. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM, DECYDUJĄCY GŁOS MA ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY.